آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 18

آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات


ماده 1- کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون)
ب- وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط
ج- وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط
د- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط
هـ- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط
و- رییس دیوان عدالت اداری
ز- رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
ح- دبیر شورای عالی فنآوری اطلاعات کشور
ماده 2- جلسات کمیسیون هر دو ماه یک‌بار تشکیل می‌شود و در صورت لزوم با نظر رییس کمیسیون یا سه عضو از اعضاء جلسه فوق‌العاده تشکیل خواهد شد. دستور جلسه حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسات برای اعضا ارسال می‌شود.
ماده 3- جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج عضو از اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت حاضران و حداقل چهار رأی معتبر است.
تبصره 1- موضوعات نظامی و امنیتی با حضور عضو ذی‌ربط قابل طرح می‌باشد.
تبصره 2- کمیسیون می‌تواند از نمایندگان سایر دستگاه‌های بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت نماید.
ماده 4- مصوبات کمیسیون پس از تأیید رییس‌جمهور برای کلیه اشخاص ارایه‌دهنده خدمات عمومی لازم‌الاجرا است.
تبصره- مؤسسات مزبور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک‌بار به دبیرخانه کمیسیون ارایه دهند.
ماده 5- کمیسیون موظف است هر ساله گزارش عملکرد خود و میزان رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مؤسسات مشمول قانون را به رییس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ماده 6- کمیسیون می‌تواند جهت انجام وظایف و مسؤولیت‌های خود حسب ضرورت نسبت به تشکیل شورای معین متشکل از نمایندگان اعضای کمیسیون و کارگروه‌های تخصصی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مربوط و کارشناسان ذی‌ربط اقدام نماید.
ماده 7- وظایف رییس کمیسیون به شرح زیر است:
الف- اداره جلسات کمیسیون
ب- ابلاغ مصوبات پس از تأیید رییس‌جمهور
ج- صدور احکام رؤسای شورای معین و کارگروه‌های تخصصی
د- ارسال گزارش عملکرد سالانه کمیسیون به مراجع ذی‌ربط
هـ- انتصاب دبیر کمیسیون
ماده 8- دبیرخانه کمیسیون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر می‌گردد و می‌تواند نیروی اداری مورد نیاز خود را متناسب با حجم کار و با رعایت قوانین و مقررات مربوط بکارگیری نماید.
ماده 9- وظایف دبیرخانه عبارت است از:
الف- تهیه دستور جلسات با هماهنگی رییس کمیسیون
ب- تدوین صورت‌جلسات و مصوبات کمیسیون
ج- پیگیری تشکیل شورای معین و کارگروه‌های تخصصی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های عضو
د- اطلاع‌رسانی برنامه‌ها و تصمیمات با هماهنگی رئیس کمیسیون
هـ- شرکت در جلسات مرتبط با وظایف کمیسیون
و- هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون
ز- ثبت و پیگیری شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون
ح- تدوین گزارش سالیانه برای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی
ط- تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگی ـ تبلیغی به منظور فرهنگ‌سازی مناسب
ی- پیگیری و اجرای تصمیمات کمیسیون
ک- انجام سایر امور محوله از طرف رئیس کمیسیون
تبصره- دبیرخانه می‌تواند به منظور انجام وظایف کارشناسی کمیسیون، از خدمات مشاوره و پژوهشی استفاده نماید.
ماده ۱۰- سازمـان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هزینه‌های مربوط به دبیرخانه را در بودجه سالیانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌بینی نماید.
معاون اول رئیس‎جمهور- اسحاق جهانگیری